1 - Presentatie van de site en informatie

Op grond van artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor het vertrouwen in de digitale economie worden gebruikers van de site www.Aquishop.com geïnformeerd over de identiteit van de verschillende deelnemers in het kader van de implementatie en monitoring ervan:

Aquiflor SRL is een Belgisch bedrijf met hoofdkantoor in Nodebais, op 22 rue de la liberté. Deze website is het exclusieve eigendom van Aquishop SPRL. Ons hoofdkantoor is gevestigd in Nodebais, op 22 rue de la liber

Eigenaar: Aquiflor SPRL

Publicatiemanager: Pierre-François Danse

E-mail: admin@Aquishop.com

Gastheer: 02Switch - 222 Bd Gustave Flaubert, 63000 Clermont-Ferrand, Frankrijk

Contact details:

Aquiflor SRL

Vrijheidsstraat 22

1320 Nodebais (België)

info@aquishop.com

+32 (0)10.86.03.54

BTW: BE.0644.532.831

Van begin november tot eind februari is onze klantenservice van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur telefonisch of per e-mail bereikbaar. Van 1 tot en met 31 maart. Contactgegevens vindt u hierboven.

2 - Algemene gebruiksvoorwaarden en aangeboden diensten.

Het gebruik van de site “Aquishop.com” impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment gewijzigd of aangevuld worden, gebruikers van de site “Aquishop.com” worden dan ook uitgenodigd om ze regelmatig te raadplegen.

Deze site is normaal gesproken op elk moment toegankelijk voor gebruikers. Een onderbreking om redenen van technisch onderhoud kan echter worden besloten door Aquishop, die dan zal proberen de data en tijden van de interventie vooraf aan de gebruikers mee te delen.

De site “Aquishop.com” wordt regelmatig bijgewerkt door “PFD”. Op dezelfde manier kunnen de wettelijke vermeldingen op elk moment worden gewijzigd: ze zijn niettemin bindend voor de gebruiker die wordt uitgenodigd om ze zo vaak mogelijk te raadplegen om ze te lezen.

3 - Beschrijving van de geleverde diensten

Het doel van de site www.aquishop.com is het verstrekken van informatie over alle activiteiten van het bedrijf.

Aquishop streeft ernaar om de informatie op de website ‘Aquishop.com’ zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Het kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor weglatingen, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de update, ongeacht of deze te wijten zijn aan zichzelf of aan de externe partners die deze informatie verstrekken.

Alle informatie op de site “Aquishop.com” wordt uitsluitend ter informatie verstrekt en kan worden gewijzigd. Bovendien is de informatie op de site “Aquishop.com” niet uitputtend. Ze worden verstrekt onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds ze online zijn gezet.

4 - Contractuele beperkingen op technische gegevens.

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie. De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade die verband houdt met het gebruik van de site. Bovendien verbindt de gebruiker van de site zich ertoe de site te bezoeken met behulp van recente apparatuur, die geen virussen bevat en met een bijgewerkte browser van de nieuwste generatie.

5 - Intellectueel eigendom en vervalsingen

Aquishop bezit de intellectuele eigendomsrechten of beschikt over de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de site, in het bijzonder teksten, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, logo's, iconen, geluiden, software.

Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of proces, is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van: Aquishop.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van de elementen die deze bevat, zal worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 1.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom. Bij overtreding van al deze dwingende bepalingen worden de overtreder en alle verantwoordelijke personen onderworpen aan de strafrechtelijke en civielrechtelijke straffen waarin de wet voorziet.

6 - Beperkingen van aansprakelijkheid

Aquishop kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade veroorzaakt aan de apparatuur van de gebruiker bij toegang tot de site www.Aquishop.com, en die voortvloeit uit het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de specificaties vermeld in punt 4, of het optreden van een bug of incompatibiliteit. .

Aquishop kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals marktverlies of verlies van kansen) die voortvloeit uit het gebruik van de site www.Aquishop.com.

Interactieve ruimtes (mogelijkheid om vragen te stellen in het contactgedeelte) zijn beschikbaar voor gebruikers. Aquishop behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, alle inhoud die in deze ruimte is geplaatst te verwijderen en die in strijd is met de toepasselijke wetgeving in Frankrijk, in het bijzonder de bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming. Indien van toepassing behoudt Aquishop zich tevens het recht voor om de burgerlijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker in twijfel te trekken, met name in het geval van berichten van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische aard, ongeacht het gebruikte medium (tekst, fotografie…) .

7 - Beheer van persoonlijke gegevens

In overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, worden gebruikers geïnformeerd dat zij recht hebben op toegang tot, rectificatie van persoonlijke informatie betreffende hen en een recht van oppositie. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend op eenvoudig schriftelijk verzoek aan Aquishop SPRL (zie contactgegevens bovenaan de pagina).

Bij gebruik van de site www.Aquishop.com kan het volgende worden verzameld: de URL van de links waarmee de gebruiker toegang heeft gekregen tot de site www.Aquishop.com, de toegangsprovider van de gebruiker van de site, het Internet Protocol (IP)-adres van de gebruiker.

In ieder geval verzamelt Aquishop alleen persoonlijke informatie met betrekking tot de gebruiker voor bepaalde diensten die worden aangeboden door de site www.Aquishop.com. De gebruiker verstrekt deze informatie met volledige kennis van zaken, vooral wanneer hij deze zelf invoert. Vervolgens wordt de gebruiker van de site www.Aquishop.com geïnformeerd of hij al dan niet verplicht is deze informatie te verstrekken.

In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 38 en volgende van wet 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, heeft elke gebruiker een recht op toegang, rectificatie en verzet tegen persoonlijke gegevens die hem betreffen, door zijn schriftelijke en ondertekend verzoek, vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs met handtekening van de houder van het document, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden verzonden.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de site www.Aquishop.com wordt zonder medeweten van de gebruiker gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht op welk medium dan ook aan derden. Alleen de hypothese van de terugkoop van Aquishop en zijn rechten zou de overdracht van genoemde informatie aan de mogelijke koper mogelijk maken, die op zijn beurt gebonden zou zijn door dezelfde verplichting tot behoud en wijziging van gegevens ten opzichte van de gebruiker van de site www.Aquishop. com.

De site is niet aangegeven bij de CNIL omdat deze geen persoonlijke informatie verzamelt. De databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

8 - Hypertextlinks en cookies.

De site www.Aquishop.com bevat een bepaald aantal hyperlinks naar andere sites, opgezet met toestemming van Aquishop. Aquishop is echter niet in staat de inhoud van de bezochte sites te verifiëren en aanvaardt hiervoor dan ook geen verantwoordelijkheid.

Als u geen cookies accepteert, kunnen wij de goede werking van de site niet garanderen. Zonder cookies is het inderdaad niet mogelijk om uw winkelmandje te valideren en correct zoekopdrachten uit te voeren in onze online winkel.

Als u op de site www.Aquishop.com surft, kunnen er cookies op de computer van de gebruiker worden geïnstalleerd. Een cookie is een klein bestand dat de identificatie van de gebruiker niet mogelijk maakt, maar dat informatie registreert met betrekking tot de navigatie van een computer op een site. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om de daaropvolgende navigatie op de site te vergemakkelijken en zijn tevens bedoeld om verschillende verkeersmetingen mogelijk te maken. U kunt het gebruik ervan op elk moment weigeren door uw internetbrowser te configureren.

Onder Internet Explorer: tabblad Tool (tandwielvormig pictogram rechtsboven) / internetopties. Klik op Privacy en kies Alle cookies blokkeren. Bevestig op OK.

Onder Firefox: klik bovenaan het browservenster op de Firefox-knop en ga vervolgens naar het tabblad Opties. Klik op het tabblad Privacy. Stel bewaarregels in op: Gebruik aangepaste instellingen voor geschiedenis. Schakel het ten slotte uit om cookies uit te schakelen.

Onder Safari: Klik rechtsboven in de browser op het menupictogram (gesymboliseerd door een tandwiel). Selecteer Instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. Klik in het gedeelte 'Privacy' op Inhoudsinstellingen. In het onderdeel ‘Cookies’ kunt u cookies blokkeren.

Onder Chrome: Klik rechtsboven in de browser op het menupictogram (gesymboliseerd door drie horizontale lijnen). Selecteer Instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. Klik in het gedeelte 'Privacy' op Voorkeuren. Op het tabblad ‘Privacy’ kunt u cookies blokkeren.

Soorten cookies die worden gebruikt:

Publieksmeting: er worden tools voor publieksmeting ingezet om informatie te verkrijgen over de bezoekersnavigatie. Hun doel is om de analyse van het surfgedrag op de site mogelijk te maken voor optimalisatiedoeleinden.

Sociale buttons: onze site kan computerapplicaties van derden bevatten. Dit kan met name het geval zijn bij buttons/links met sociale netwerken (dit is met name het geval bij “Deel”, “Vind ik leuk”-knoppen van sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, etc.). Wij nodigen u daarom uit om hun cookiebeheerbeleid en in het bijzonder de privacybescherming te raadplegen.

Advertenties: dit zijn cookies die op onze site of buiten onze site worden gebruikt om u advertenties te tonen of u informatie te sturen die is afgestemd op uw interesses. Advertentiecookies worden met name gebruikt om het aantal keren dat u een advertentie ziet te beperken en ons te helpen de effectiviteit van een advertentiecampagne te meten.

Wij garanderen dat de personen die bevoegd zijn om de persoonlijke gegevens te raadplegen, jegens Aquishop SPRL gebonden zijn door een geheimhoudingsplicht.

9 - Bedrijfsnaam

Het doel van de vennootschap, zowel voor zichzelf als voor rekening van derden, alleen of in vereniging of partnerschap met wie dan ook, in België of in het buitenland:

Groot- en/of detailhandel in vis (levende vis), voedingsmiddelen en artikelen voor kleine huisdieren en huisdieren, commerciële vertegenwoordiging van planten, bloemen voor binnen of buiten, natuurlijke en/of kunstmatige, sierplanten, bomen, struiken, bollen, zaden, potgrond, meststoffen, plantaardige producten, diverse artikelen en accessoires met betrekking tot de handel in bloemen en planten, bloemversieringsartikelen waaronder de binnen- en/of buitendecoratie van de behuizing, tuinartikelen en accessoires, aquatische artikelen en apparatuur, landbouw- en/of tuinbouwapparatuur en -machines en in het algemeen elk artikel met betrekking tot tuinieren, landbouw, tuinbouw en aquacultuuractiviteiten;

Nieuwsbrief

Een korte zin die beschrijft wat iemand ontvangt als hij zich abonneert